Σχετικά με το 360

Η Crowdpolicy εγκαινιάζει το “Crowd360”. Το Crowd360 είναι ένας νέος συνεργατικός τρόπος υποστήριξης διαδικασιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων της Crowdpolicy. Βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι προκύπτει προστιθέμενη αξία για όλους, όταν εφαρμόζονται πρακτικές διαφάνειας στον τρόπο παροχής υπηρεσιών.

Το όφελος επιστρέφει στην εταιρεία, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες της, στην ποιότητα υποστήριξης και τελικά στον συνεργάτη μας.

Το Crowd360 της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας της εταιρείας μας στον τομέα υλοποίησης λύσεων αυτοματοποίησης και απλοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (enterprise workflow & business process management) που βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή πελατών και στελεχών.

Mέσω του Crowd360 δημιουργούμε μαζί ένα καινοτόμο μοντέλο συνεργασίας. Το μοντέλο αυτό έχει τους εξής στόχους:

- Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας - συνολικά και ειδικά ανά έργο.

- Διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κάθε συνεργάτης μας -Εσείς- είναι ενήμερος -real time- για την πρόοδο των εργασιών για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε - για κάθε υπηρεσία που παρέχουμε. Από την λήψη αιτήματος έως την τελική επίλυσή του.

- Επανάχρηση της γνώσης. Κάθε συνεργάτης μας έχει πρόσβαση σε μια σταδιακά σχηματιζόμενη γνωσιακή βάση στην οποία μπορεί να ανατρέχει για να βρίσκει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

- Δικτυο ανταλλαγής γνώσης. Κάθε συνεργάτης μας μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσει εμπειρία με άλλους συνεργάτες (πελάτες) έργων και να ωφελείται από την μεταφορά τεγνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών τομέων και προκλήσεων.

- Συνεχής αξιολόγηση. Το Crowd360 είναι ήδη σε πιλοτική λειτουργία από πελάτες και συνεργάτες μας

Crowdpolicy

To Crowd360 μπορεί να αξιοποιηθεί από οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα ! - Επικοινώνησε μαζί μας στο [email protected]

Mάθε για τις υπηρεσίες μας στο crowdpolicy.com

  • Ολοκληρωμένη | Πολυκαναλική | Διαδραστική Παρουσία Oργανισμών και Φορέων | Συνεργατικές πλατφόρμες social intranet - extranet crowdsourcing
  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες επικοινωνίας με πελάτες - προμηθευτές - στελέχη & Συλλογή ανατροφοδότησης και αξιολογήσεων προϊόντων και υπηρεσιών (Feedback collection & Quality engine framework)
  • Εφαρμογές και υπηρεσίες project management με μεθοδολογίες crowdsourcing, Social Project Management (PM-engine)
  • Εφαρμογές e-government και πλατφόρμες ηλεκτρονικής διαβούλευσης
  • Προστιθέμενη αξία σε δεδομένα οργανισμών (opendata | εμπλουτισμός | Υλοποίηση APIs)
  • Community building (citylabs | innovation hubs)
  • Business Consulting